Wymagania i kwalifikacje

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
  3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Prowadzimy również Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.